نوار پیشرفت

[ra_progressbar style=”circular” label=”ویرایش” count=”90″][ra_progressbar style=”circular” label=”تبلیغات” count=”80″][ra_progressbar style=”circular” label=”نوشتن” count=”85″]
[ra_progressbar style=”gradient” label=”ویرایش” count=”90″][ra_progressbar style=”gradient” label=”تبلیغات” count=”80″][ra_progressbar style=”gradient” label=”نوشتن” count=”85″]
[ra_progressbar style=”outline” label=”ویرایش” count=”90″][ra_progressbar style=”outline” label=”تبلیغات” count=”80″][ra_progressbar style=”outline” label=”نوشتن” count=”85″]
[ra_progressbar style=”hexa” label=”ویرایش” count=”90″][ra_progressbar style=”hexa” label=”تبلیغات” count=”80″][ra_progressbar style=”hexa” label=”نوشتن” count=”85″]
[ra_progressbar style=”slim” label=”ویرایش” count=”90″][ra_progressbar style=”slim” label=”تبلیغات” count=”80″][ra_progressbar style=”slim” label=”نوشتن” count=”85″]
[ra_progressbar style=”round” label=”ویرایش” count=”90″][ra_progressbar style=”round” label=”تبلیغات” count=”80″][ra_progressbar style=”round” label=”نوشتن” count=”85″]
[ra_progressbar style=”vertical” label=”ویرایش” count=”90″][ra_progressbar style=”vertical” label=”تبلیغات” count=”80″][ra_progressbar style=”vertical” label=”نوشتن” count=”85″]
[ra_progressbar style=”default” label=”ویرایش” count=”90″][ra_progressbar style=”default” label=”تبلیغات” count=”80″][ra_progressbar style=”default” label=”نوشتن” count=”85″]