اعضای تیم

[ra_team_member template=”hover-special” name=”رویا سلطانی” position=”توسعه دهنده” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22google-plus%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” image=”7632″]
[/ra_team_member]
[ra_team_member template=”hover-special” name=”رویا سلطانی” position=”توسعه دهنده” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22google-plus%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” image=”7634″]
[/ra_team_member]
[ra_team_member template=”hover-special” name=”رویا سلطانی” position=”توسعه دهنده” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22google-plus%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” image=”7633″]
[/ra_team_member]
[ra_team_member template=”top-curve” name=”هیولای وردپرس” position=”مدیریت” team_style=”” member_image=”” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22linkedin%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22google-plus%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” pos_color=”” bg_color=”” main_bg=”#1ab9c8″ image=”7664″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/ra_team_member]

[ra_team_member template=”top-curve” name=”هیولای وردپرس” position=”مدیریت” team_style=”” member_image=”” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22linkedin%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22google-plus%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” pos_color=”” bg_color=”” main_bg=”#1ab9c8″ image=”7663″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/ra_team_member]

[ra_team_member template=”top-curve” name=”هیولای وردپرس” position=”مدیریت” team_style=”” member_image=”” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22linkedin%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22google-plus%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” pos_color=”” bg_color=”” main_bg=”#1ab9c8″ image=”7662″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/ra_team_member]

[ra_team_member template=”top-curve” name=”هیولای وردپرس” position=”مدیریت” team_style=”” member_image=”” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22linkedin%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22google-plus%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” pos_color=”” bg_color=”” main_bg=”#1ab9c8″ image=”7476″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/ra_team_member]
[ra_team_member template=”cards” name=”علی لاجوردی” position=”واحد فروش” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22google-plus%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” image=”7633″]
[/ra_team_member]
[ra_team_member template=”cards” name=”علی لاجوردی” position=”واحد فروش” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22google-plus%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” image=”7634″]
[/ra_team_member]
[ra_team_member template=”cards” name=”علی لاجوردی” position=”واحد فروش” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22google-plus%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” image=”7632″]
[/ra_team_member]
[ra_team_member template=”border-bw” side_border=”yes” name=”بهروز مولایی” position=”مدیریت اطلاعات” link=”|||” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22google%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” image=”7634″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/ra_team_member]

[ra_team_member template=”border-bw” side_border=”yes” name=”بهروز مولایی” position=”مدیریت اطلاعات” link=”|||” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22google%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” image=”7633″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/ra_team_member]

[ra_team_member template=”border-bw” side_border=”yes” name=”بهروز مولایی” position=”مدیریت اطلاعات” link=”|||” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22google%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” image=”7632″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/ra_team_member]

[ra_carousel columns=”col-md-3 col-sm-6 col-xs-12″][ra_team_member template=”hover-social” name=”بهرام جعفری” position=”بنیان گذار” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22google-plus%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” name_size=”20px” title_size=”12px” image=”7632″]

[/ra_team_member][ra_team_member template=”hover-social” name=”بهرام جعفری” position=”بنیان گذار” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22google-plus%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” name_size=”20px” title_size=”12px” image=”7634″]

[/ra_team_member][ra_team_member template=”hover-social” name=”بهرام جعفری” position=”بنیان گذار” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22google-plus%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” name_size=”20px” title_size=”12px” image=”7633″]

[/ra_team_member][ra_team_member template=”hover-social” name=”بهرام جعفری” position=”بنیان گذار” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22google-plus%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” name_size=”20px” title_size=”12px” image=”7634″]

[/ra_team_member][ra_team_member template=”hover-social” name=”بهرام جعفری” position=”بنیان گذار” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22google-plus%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” name_size=”20px” title_size=”12px” image=”7633″]

[/ra_team_member][/ra_carousel]

[ra_team_member template=”border-bw” name=”محمد جواهریان” position=”بنیان گذار” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22google-plus%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” social_color=”rgba(0,0,0,0.5)” image=”7634″]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/ra_team_member]

[ra_team_member template=”border-bw” name=”محمد جواهریان” position=”بنیان گذار” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22google-plus%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” social_color=”rgba(0,0,0,0.5)” image=”7633″]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/ra_team_member]

[ra_team_member template=”border-bw” name=”محمد جواهریان” position=”بنیان گذار” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22google-plus%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” social_color=”rgba(0,0,0,0.5)” image=”7632″]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/ra_team_member]

[ra_team_member template=”masonry” info_up=”team-details-up” name=”هیولای وردپرس” position=”توسعه دهنده” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22google-plus%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” main_bg=”#eb3659″ image=”7632″]

[/ra_team_member]

[ra_team_member template=”masonry” name=”هیولای وردپرس” position=”توسعه دهنده” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22google-plus%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” main_bg=”#eb3659″ image=”7634″]

[/ra_team_member]

[ra_team_member template=”masonry” info_up=”team-details-up” name=”هیولای وردپرس” position=”توسعه دهنده” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22google-plus%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” main_bg=”#eb3659″ image=”7633″]
[/ra_team_member]
[ra_team_member template=”masonry” name=”هیولای وردپرس” position=”توسعه دهنده” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22google-plus%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” main_bg=”#eb3659″ image=”7632″]
[/ra_team_member]
[ra_team_member template=”contact-info” phone=”232 992 32″ email=”info@example.com” name=”کریم آزاد” position=”واحد خرید” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22behance%22%7D%5D” image=”7634″]

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

[/ra_team_member]

[ra_team_member template=”contact-info” phone=”232 992 32″ email=”info@example.com” name=”کریم آزاد” position=”واحد خرید” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22behance%22%7D%5D” image=”7633″]

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

[/ra_team_member]

[ra_team_member template=”contact-info” phone=”232 992 32″ email=”info@example.com” name=”کریم آزاد” position=”واحد خرید” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22behance%22%7D%5D” image=”7632″]

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

[/ra_team_member]

[ra_team_member template=”contact-info” phone=”232 992 32″ email=”info@example.com” name=”کریم آزاد” position=”واحد خرید” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22behance%22%7D%5D” image=”7634″]

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

[/ra_team_member]