دکمه ها

[ra_section_title style=”default” title=”دکمه ها”]دکمه مورد علاقه خود را تنها با یک کلیک انتخاب کنید

[/ra_section_title]

[ra_button style=”btn-default” size=”btn-xlg” text=”text-uppercase” title=”دکمه بسیار بزرگ” link=”url:%23|||” primary_color=”#202100″ htext_color=”#ffffff” fw=”600″ ls=”0.15em”]
[ra_button style=”btn-solid” size=”btn-lg” text=”text-uppercase” title=”دکمه بزرگ” link=”url:%23|||” primary_color=”#202100″ hbg=”#2d2d2d” text_color=”#ffffff” fw=”600″ ls=”0.15em”]
[ra_button style=”btn-solid” size=”btn-md” text=”text-uppercase” title=”دکمه متوسط” link=”url:%23|||” primary_color=”#8224e3″ hbg=”#2d2d2d” text_color=”#ffffff” fw=”600″ ls=”0.15em”]
[ra_button style=”btn-solid” size=”btn-sm” text=”text-uppercase” title=”دکمه کوچک” link=”url:%23|||” primary_color=”#dd3333″ hbg=”#2d2d2d” text_color=”#ffffff” fw=”600″ ls=”0.15em”]
[ra_section_title style=”default” title=”رنگ ها و شکل ها” title_font_container=”tag:h4|font_size:30px|line_height:36px” title_use_theme_fonts=”yes” use_custom_fonts_title=”true”]اشکال، رنگ ها، رنگ های هاور و بیشتر و بیشتر

[/ra_section_title]

[ra_button style=”btn-solid” shape=”circle” size=”btn-xlg” text=”text-uppercase” title=”خرید” link=”url:%23|||” fw=”600″ ls=”0.15em” text_color=”#ffffff” primary_color=”#8224e3″]
[ra_button style=”btn-solid” shape=”round” size=”btn-xlg” text=”text-uppercase” title=”خرید” link=”url:%23|||” primary_color=”#d321b6″ fw=”600″ ls=”0.35em” text_color=”#ffffff”]
[ra_button style=”btn-solid” shape=”semi-round” size=”btn-xlg” text=”text-uppercase” title=”خرید” link=”url:%23|||” primary_color=”#00c0ce” fw=”300″ ls=”0.35em” text_color=”#ffffff”]
[ra_button style=”btn-default” size=”btn-xlg” text=”text-uppercase” title=”خرید” link=”url:%23|||” primary_color=”#202100″ htext_color=”#ffffff” fw=”700″ ls=”0.03em”]
[ra_section_title style=”default” title=”گرادینت را دوست دارید؟” title_font_container=”tag:h4|font_size:30px|line_height:36px” title_use_theme_fonts=”yes” use_custom_fonts_title=”true”]ما هم همینطور

[/ra_section_title]

[ra_button style=”btn-solid” shape=”circle” size=”btn-xlg” text=”text-uppercase” enable_gradient=”yes” title=”من را کلیک کنید” link=”url:%23|||” fw=”600″ ls=”0.15em” text_color=”#ffffff” gradient_color=”linear-gradient(to left,rgb(205, 59, 252) 0%, 47.8%,rgb(153, 43, 255) 100%)|background-size: auto auto;background-position: 50% 50%;background-repeat: repeat;background-attachment: scroll;background-origin: border-box;background-clip: border-box;”]
[ra_button style=”btn-solid” shape=”round” size=”btn-xlg” text=”text-uppercase” enable_gradient=”yes” title=”دکمه” link=”url:%23|||” fw=”600″ ls=”0.35em” text_color=”#ffffff” gradient_color=”linear-gradient(to top left,rgb(46, 164, 227) 0%,rgb(32, 232, 183) 100%)|background-size: auto auto;background-position: 50% 50%;background-repeat: repeat;background-attachment: scroll;background-origin: border-box;background-clip: border-box;”]
[ra_button style=”btn-solid” shape=”semi-round” size=”btn-xlg” text=”text-uppercase” enable_gradient=”yes” title=”من را کلیک کنید” link=”url:%23|||” fw=”300″ ls=”0.35em” text_color=”#ffffff” gradient_color=”linear-gradient(to left,rgb(199, 63, 212) 0%,rgb(255, 87, 139) 100%)|background-size: auto auto;background-position: 50% 50%;background-repeat: repeat;background-attachment: scroll;background-origin: border-box;background-clip: border-box;”]
[ra_button style=”btn-solid” size=”btn-xlg” text=”text-uppercase” enable_gradient=”yes” title=”خرید” link=”url:%23|||” htext_color=”#ffffff” fw=”700″ ls=”0.03em” gradient_color=”linear-gradient(to top left,rgb(40, 225, 232) 0%,rgb(73, 120, 255) 0%,rgb(122, 239, 255) 100%)|background-size: auto auto;background-position: 50% 50%;background-repeat: repeat;background-attachment: scroll;background-origin: border-box;background-clip: border-box;”]
[ra_section_title style=”default” title=”دکمه ها با آیکون” title_font_container=”tag:h4|font_size:30px|line_height:36px” title_use_theme_fonts=”yes” use_custom_fonts_title=”true”]انواع آیکون ها، موقعیت ها، رنگ ها و بیشتر

[/ra_section_title]

[ra_button style=”btn-default” shape=”round” text=”text-uppercase” i_type=”fontawesome” enable_gradient=”yes” enable_hover_gradient=”yes” title=”ببینید که چگونه کار می کند” i_icon_fontawesome=”fa fa-play” i_color=”#ffffff” i_size=”11px” i_mr=”15px” gradient_color=”linear-gradient(137deg,rgb(244, 41, 89) 0%,rgb(232, 66, 39) 100%)|background-size: auto auto;background-position: 50% 50%;background-repeat: repeat;background-attachment: scroll;background-origin: border-box;background-clip: border-box;” hbg_gradient=”linear-gradient(137deg,rgb(232, 66, 39) 0%,rgb(232, 66, 39) 100%)|background-size: auto auto;background-position: 50% 50%;background-repeat: repeat;background-attachment: scroll;background-origin: border-box;background-clip: border-box;” htext_color=”#ffffff” text_color=”#ffffff”]
[ra_button style=”btn-solid” shape=”round” size=”btn-xlg” text=”text-uppercase” i_type=”linecons” title=”دکمه ستاره دار” link=”url:%23|||” primary_color=”#24e5df” fw=”600″ ls=”0.35em” text_color=”#ffffff” i_icon_linecons=”vc_li vc_li-star” i_mr=”15px” i_size=”17px”]
[ra_button style=”btn-solid” shape=”circle” size=”btn-xlg” text=”text-uppercase” i_type=”typicons” i_align=”right” title=”من را کلیک کنید” link=”url:%23|||” fw=”600″ ls=”0.15em” text_color=”#ffffff” primary_color=”#e224cf” i_icon_typicons=”typcn typcn-heart-outline” i_size=”16px” i_ml=”10px”]
[ra_button style=”btn-default” shape=”circle” size=”btn-xlg” text=”text-uppercase” i_type=”fontawesome” i_align=”right” title=”خرید سیب” link=”url:%23|||” primary_color=”#8224e3″ htext_color=”#ffffff” fw=”700″ ls=”0.15em” i_icon_fontawesome=”fa fa-apple” i_ml=”10px”]
[ra_section_title style=”default” title=”دکمه های منحصر به فرد” title_font_container=”tag:h4|font_size:30px|line_height:36px” title_use_theme_fonts=”yes” use_custom_fonts_title=”true”]استایل ها، لایت باکس ها، آیکون ها و بیشتر

[/ra_section_title]

[ra_button style=”btn-linethrough” text=”text-uppercase” i_type=”fontawesome” i_align=”right” title=”خرید” link=”url:%23|||” fw=”700″ ls=”0.15em” i_icon_fontawesome=”fa fa-apple” i_ml=”10px”]
[ra_button style=”btn-underlined” text=”text-uppercase” title=”دکمه زیر خط دار” link=”url:%23|||” fw=”600″ ls=”0.15em” text_color=”#21d3cd” htext_color=”#1eafbf” bc=”#21bdce” hbc=”#22c4d6″]
[ra_button style=”btn-naked” text=”text-uppercase” i_type=”openiconic” i_align=”right” title=”دکمه ساده” link=”url:%23|||” fw=”600″ ls=”0.15em” i_icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-ok” i_size=”16px” i_ml=”10px” text_color=”#8224e3″ htext_color=”#b624e2″]
[ra_button style=”btn-naked” text=”text-uppercase” i_type=”typicons” i_align=”right” title=”من را کلیک کنید” link=”url:%23|||” fw=”600″ ls=”0.15em” i_icon_typicons=”typcn typcn-arrow-up-outline”]
[ra_section_title style=”default” title=”دکمه های مشخص” title_font_container=”tag:h4|font_size:30px|line_height:36px” title_use_theme_fonts=”yes” use_custom_fonts_title=”true”]برای نیازهای شما مناسب است

[/ra_section_title]

[ra_button style=”btn-play” alt_size=”btn-md” text=”text-uppercase” i_align=”right” title=”یک تور سریع” link=”url:%23|||” other=”پخش” primary_color=”#8224e3″ second_color=”#ffffff” fw=”600″ ls=”0.15em”]
[ra_button style=”btn-center” text=”text-uppercase” i_type=”linea” i_align=”right” title=”خرید” link=”url:%23|||” i_icon_linea=”icon-basic_spread_text_bookmark” primary_color=”#8224e3″ htext_color=”#ffffff” fw=”600″ ls=”0.15em”]
[ra_button style=”btn-app” border=”border-thick” text=”text-uppercase” i_type=”fontawesome” title=”نقشه گوگل بگذارید” link=”url:%23|||” other=”آنها را روی” i_icon_fontawesome=”fa fa-google” htext_color=”#ffffff” primary_color=”#8224e3″ fw=”600″]
[ra_button style=”btn-boxed” text=”text-uppercase” i_align=”right” title=”بیاید با هم همکاری کنیم” link=”url:%23|||” fw=”600″ ls=”0.2em” text_color=”#ffffff” primary_color=”#c11dc1″]
[ra_button style=”btn-v-line” vline_direction=”line-bottom” text=”text-uppercase” title=”اسکرول را ادامه دهید. این نیز یک دکمه است :)” link=”url:%23|||” text_color=”#000000″ fw=”600″ ls=”0.15em”]
[ra_section_title style=”default” title=”به دنبال یک دکمه ی بسیار بسیار بزرگ هستید؟” title_font_container=”tag:h4|font_size:30px|line_height:36px” title_use_theme_fonts=”yes” use_custom_fonts_title=”true”]بوو قابل تنظیم ترین قالب در دنیاست

[/ra_section_title][ra_button style=”btn-solid” shape=”circle” size=”btn-xlg” text=”text-uppercase” i_align=”right” title=”خرید” link=”url:%23|||” fw=”600″ ls=”0.18em” text_color=”#ffffff” primary_color=”#8224e3″ i_size=”16px” i_ml=”10px” fs=”25px” lh=”35px”]